ក្នុងខែឧសភា ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន២០ ទុនវិនិយោគជិត៥០០លានដុល្លារ