សារពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានការណ៍ជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ ការទិញវ៉ាក់សាំង អនុសាសន៍ និងវិធានការណ៍បន្តមួយចំនួន ផ្ញើជូនចំពោះជនរួមជាតិ