កសិផលរបស់កម្ពុជាជិត៧លានតោន ត្រូវបាននាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ នៅឆ្នាំ២០១៩