៤ខែដំបូងឆ្នាំនេះ ពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធចូលថវិកាជាតិបាន១,១៥០លានដុល្លារ, លោក គង់ វិបុល ណែនាំមន្ត្រីបន្តខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ វិន័យការងារ និងត្រូវមានភាពទន់ភ្លន់តែម៉ឺងម៉ាត់