សុន្ទរកថា និងសេចក្ដីអធិប្បាយ សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងឱកាសសម្ពោធជាផ្លូវការ សារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន