សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើសមាជិក និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ WTO បន្តជួយកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០