រដ្ឋមន្ដ្រីសុខាភិបាល ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំពីការអនុវត្ដកម្មវិធី ឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ និងកូនអាយុក្រោម ២ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រ