រដ្ឋមន្ដ្រីកសិកម្ម៖ គិតត្រឹមខែកក្កដា កម្ពុជានាំចេញផលិតផលកសិកម្ម ជាង ២លានតោន