មេដឹកនាំពិភពលោក៖ សុខសន្តិភាព និងស្ថេរភាពនយោបាយ ជាកត្តាគន្លឹះ និងជាបុព្វលក្ខខណ្ឌដ៏សំខាន់បំផុត សម្រាប់ធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសង្គម