ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា រកបានចំណូលជាង៣លានដុល្លារ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះ