ប្រមុខរដ្ឋ-ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន ប្តេជ្ញារួមគ្នាកសាងសហគមន៍អាស៊ាន ឱ្យកាន់តែខ្លាំងក្លា និងរឹងមាំ