បញ្ហាបីត្រូវបានអ្នកសម្របសម្រួល អង្គការសហប្រជាជាតិ លើកយកមកប្រជុំរកដំណោះស្រាយជាមួយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន