ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-មីយ៉ាន់ម៉ា មានកម្រិតតិចនៅឡើយ, សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជំរុញឲ្យបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្ម នៃប្រទេសទាំង២