ជាង១ឆ្នាំទឹកប្រាក់ជិត ៧លានដុល្លារ ត្រូវបានឧបត្ថម្ភដល់កម្មការិនីពេលសម្រាលកូន