ក្រុមហ៊ុនស្វីស ចង់បង្កើតមន្ទីរពេទ្យនៅកម្ពុជាជាមួយទុនប្រមាណ៤០លានដុល្លារ