ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះមានទឹកប្រាក់ជាង១ម៉ឺនលានដុល្លារ នៅ១០ខែ ឆ្នាំ២០១៩