កម្ពុជានាំចេញជ័រកៅស៊ូបានជិត២០ម៉ឺនតោន ទទួលចំណូល២៦៦លានដុល្លារ នៅរយៈពេល១០ខែឆ្នាំនេះ