សេចក្តីដកស្រង់ប្រសាសន៍ ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ