សុន្ទរកថា នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ានលើកទី ២៧ ក្រោមប្រធានបទ «សហគ្រិនភាព និងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម លើកទី ៤ សម្រាប់អាស៊ានទាំងមូល»