លោក ចម ប្រសិទ្ធ៖ «ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ទទួលស្គាល់សុពលភាព ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុប រវាងកម្ពុជា និងស្ថាប័នប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុប ​ជាការបោះជំហានដ៏វិជ្ជមាន​ នៃវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា»