រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបានកម្ចី ៦០លានដុល្លារ ពីធនាគារពិភពលោក ស្តារផ្លូវជាតិលេខ៣ និង​លេខ៧ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ