រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមរួចរាល់ ក្នុងការទំលាក់កម្ចីដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករតាមតម្លៃទីផ្សារ នៅរដូវប្រមូលផលខាងមុខនេះ!