របាយការណ៍ក្រសួងការបរទេស៖ ឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយឡាវ-វៀតណាម-ថៃ បានចំនួន៤៧៩​ នៅដល់២៦ មិនទាន់ឯកភាព