រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ៖ ចំណូលប្រជាជនកម្ពុជាមាន២០០ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០០០ កើនជិត១៥០០ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១៧