រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម ប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីប្រព័ន្ធផែនការតាមដាន និងវាយតម្លៃកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ក្រសួង