សេចក្តីដកស្រង់ប្រសាសន៍ ក្នុងពិធីស្រោចសុគន្ធវារី ប្រគេនសម្តេចកិត្តិយស ៣ ព្រះអង្គ