ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល លើកឡើងថា ការធូររលុងក្នុងការចេញបណ្ណបើកបរជាដើមចមនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ស្នើមន្ត្រីរឹតបន្តឹង