ទុនវិនិយោគពីបរទេសប្រមាណ១៣០០លានដុល្លារ នឹងត្រូវវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យរ៉ែ និងប្រេងកាត សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ