ចិន សន្យាបន្ដជួយបំពាក់ កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ដល់កម្ពុជា ​នៅទូទាំងប្រទេស