គ.ជ.ប ប្រកាសជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការឃុំ-សង្កាត់ជាង៨ពាន់រូប ជាមន្ដ្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ដើម្បីបម្រើកាងារការបោះឆ្នោត