គ.ជ.ប៖ រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន១០ហើយ បានចុះឈ្មោះរួចរាល់ ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោត, គណបក្ស៤ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ