ខួប២៥ឆ្នាំ នៃការដោះមីននៅកម្ពុជារបស់អង្គការ «ម៉ែក», ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី លី ធុជ បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែល «អង្គការម៉ែក» ចូលរួមក្នុងវិស័យនេះ