ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្ដិករទូរគមនាគមន៍ ដែលជំពាក់បំណុលរដ្ឋ ត្រូវចូលមកសងបំណុល ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា!