ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពន្យល់បន្ថែមជុំវិញ ករណីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ដអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ (GSP) ដល់កម្ពុជា