កម្ពុជាមានកុមារប្រមាណ៥៥០នាក់ ដែលកើតមានជំងឺមហារីក ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងនោះមានប្រមាណ៨០ភាគរយ ដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយ