កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដំបូង ធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី «ពរពោះជំនួស» ក្រោមជំនួយគាំទ្រប្រឹក្សាយោបល់របស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ