រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញផែនការ៣ឆ្នាំ កាត់បន្ថយចំនួនកុមារ រស់នៅតាមណ្ឌលឲ្យបាន៣០%