៦ខែឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជានាំចេញផលិតផលវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបានជិត ៤ពាន់លានដុល្លារ