ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន៖ ២៥ឆ្នាំនៃការចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក អង្គរទទួលបានជំនួយ៥០០លានដុល្លារ