អាល្លឺម៉ង់សន្យាផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ឥតសំណងជិត៤០លានដុល្លារ ដល់កម្ពុជា សម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧-២០១៨