អាមេរិក ព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសពង្រឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដល់កម្ពុជា ដើម្បីបើកផ្លូវនាំចូលផលិតផលកសិកម្មទៅអាមេរិក