អគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនចុះហត្ថលេខា ផ្តល់ជំនួយជូនមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅឃុំរមទម ស្រុករវៀង