ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិធំៗវាយតម្លៃថា «ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជា មានហានិភ័យទាប»