សូមប្រជាពលរដ្ឋយកកូនៗដែលមានមាត់ឆែប និងឆែបក្រអមមាត់ ទៅព្យាបាលវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី