ការដកស្រង់សេចក្តីអធិប្បាយ ពិធីចែកសញ្ញានិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល