សម្តេច សាយ ឈុំ បន្តក្រើនរំឭកដល់អាជ្ញាធរ ត្រូវដើរប្រាប់ពលរដ្ឋដល់ខ្នងផ្ទះ ឲ្យពួកគាត់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា