សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើដោយផ្ទាល់មាត់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក ពិចារណាបង្វែរបំណុលសម័យសង្រ្គាម មកជាជំនួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា