សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ អាស៊ានចាំបាច់ ត្រូវបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ លើរបៀបវារៈសំខាន់ៗចំនួន៤ ដើម្បីពង្រឹងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ច