សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាមេរិកហាក់ប្រមាថមើលងាយចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធ មើលងាយចំពោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពេកហើយ