សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ នឹងបង្កើតការងារថ្មីជាច្រើន ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ